Download แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | Word file download | Excel file download ใช้สำหรับส่ง Upload ในการติดตาม |

แบบติดตามยุทธศาสตร์ ปี 2562 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง | Excel file download ใช้สำหรับส่ง Upload ในการติดตาม |

แบบติดตามยุทธศาสตร์ ปี 2562 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน | Excel file download ใช้สำหรับส่ง Upload ในการติดตาม |

แบบติดตามยุทธศาสตร์ ปี 2562 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา | Excel file download ใช้สำหรับส่ง Upload ในการติดตาม |

แบบติดตามยุทธศาสตร์ ปี 2562 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา | Excel file download ใช้สำหรับส่ง Upload ในการติดตาม |

แบบติดตามยุทธศาสตร์ ปี 2562 นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | Excel file download ใช้สำหรับส่ง Upload ในการติดตาม |