ผอ.สตผ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการรายงาน

"ผลการประเมินสะท้อนสู่การพัฒนางาน"

จาก รักษาการนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ใหม่ ทั้ง 7 คนพร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานและหารืองานในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานในสำนัก โดยมี ผชช.สตผ., รองผอ.สตผ, ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สตผ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม. สตผ.

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Close

ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

(สพป.ลำพูน เขต 2)และโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET )

ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.) สพฐ.และหัวหน้าคณะทำงาน รมว.ศธ.ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 (สพป.ลำพูน เขต 2) และโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET )และการสร้างการรับรู้ที่ดีต่อองค์กรและชุมชน โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562

6:24PM

Close

ประชุมเตรียมการและจัดทำเครื่องมือ

ติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สตผ.จัดประชุมผู้แทนจากสำนักต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมการและจัดทำเครื่องมือติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้เครื่องมือมีความสมบูรณ์ ลดความซ้ำซ้อน สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบายทุกระดับของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสามารถตอบความเป็นมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ จึงได้จัดประชุมดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ

9:18AM

Close

ประชุมการจัดทำเครื่องมือการติดตาม ประเมินผล

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 8

การประชุมการจัดทำเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 8 วันที่ 19-20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม สตผ. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สตผ. ผอ.กลุ่ม และบุคลากร สตผ. รวมประมาณ 40 คน เพื่อทบทวนเครื่องมือการติดตามฯ ครั้งสุดท้ายก่อนการทดลองเครื่องมือฯ ต่อไป

4:48PM

Close

ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

สพฐ.โดย สตผ.นำผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 มาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ ทั้งระบบ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมปรับปรุง เช่น ผอ.เทียนชัย จูเจี่ย ผอ.สมบุญ ทิพรังศรี ศน.ดวงแข จงเจริญ ผอ.ประกอบ ทองคำ ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงาน ศธจ. เช่น ศน.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ เป็นต้น จาก ผอ.กลุ่มต่าง ๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนกลาง เพื่อปรับปรุงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562

หนังสือแจ้งสั่งการ เอกสาร รายงาน

รายชื่อผู้รับผิดชอบรายมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณาตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | รายชื่อผู้รับผิดชอบ |

       ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อมรับรองข้อมูลโดยผู้อำนวนการหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาแล้วรายงานผลใน e-MES | หนังสือที่แจ้ง |

       รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ 164.115.43.73/emes62 | รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน |

       การดาวน์โหลดแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดเพิ่มเติมตาม หนังสือ ศธ 04003 / 606 ดังไฟล์แนบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ 164.115.43.73/emes62 | หนังสือ ศธ 04003 / 606 |

       รายชื่อผู้รับผิดชอบประเด็น/ตัวชี้วัด/นโยบายตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | รายชื่อผู้รับผิดชอบ |

กระดานฝากข้อความ ต้องการโพสต์ข้อความ

แก้ไขแบบฟอร์มรายงานใหม่(excel) นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 82 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ตัวชี้วัดที่ 82 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ |

แก้ไขแบบฟอร์มรายงานใหม่(excel) นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ | ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ |

แก้ไขแบบฟอร์มรายงานใหม่(excel) นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตัวชี้วัดที่ 49 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ | ตัวชี้วัดที่ 49 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ |

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | Word file download | Excel file download ใช้สำหรับส่ง Upload ในการติดตาม |

       แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning | แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ | แบบรายงานผลการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ |

       แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | Word file download ใช้สำหรับส่ง Upload ในการติดตาม |